Có 1 kết quả:

hào mài

1/1

hào mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to feel sb's pulse