Có 1 kết quả:

hào zhì

1/1

hào zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) signal
(2) sign (traffic control etc)