Có 1 kết quả:

hào tóu ㄏㄠˋ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) number
(2) serial number