Có 1 kết quả:

chóng zāi

1/1

chóng zāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) insect damage
(2) destruction of crops by pest insects