Có 1 kết quả:

huǐ huǐ

1/1

huǐ huǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rumbling (of thunder etc)

Một số bài thơ có sử dụng