Có 1 kết quả:

huǐ xī

1/1

huǐ xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) venomous snake
(2) fig. vicious person