Có 1 kết quả:

suī rán

1/1

suī rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) although
(2) even though
(3) even if