Có 1 kết quả:

mǎ huáng

1/1

mǎ huáng

giản thể

Từ điển phổ thông

một thứ đỉa lớn

Từ điển Trung-Anh

leech