Có 1 kết quả:

wén xiāng

1/1

wén xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mosquito-repellent incense or coil