Có 1 kết quả:

cán cù

1/1

cán cù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

silkworm nest (bundle of straw etc provided for silkworm to spin their cocoons)