Có 1 kết quả:

yuán chóng

1/1

yuán chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Protura (soil dwelling primitive hexapod)