Có 1 kết quả:

yuán chóng ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Protura (soil dwelling primitive hexapod)