Có 1 kết quả:

yá chóng

1/1

yá chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) greenfly (Aphis spp.)
(2) aphid