Có 1 kết quả:

zhù chóng

1/1

zhù chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) insect that eats into wood, books, clothes etc
(2) fig. vermin