Có 1 kết quả:

shé dǎn

1/1

shé dǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

snake gall (used in TCM)

Một số bài thơ có sử dụng