Có 1 kết quả:

dàn huáng sù

1/1

dàn huáng sù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lecithin (phospholipid found in egg yolk)