Có 1 kết quả:

lì yù

1/1

lì yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)