Có 1 kết quả:

huí chóng

1/1

huí chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

roundworm (Ascaris lumbricoides), a human parasite