Có 1 kết quả:

zhū sī mǎ jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. spider's thread and horse track
(2) tiny hints (of a secret)
(3) traces
(4) clue