Có 1 kết quả:

zhū wǎng

1/1

zhū wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spider web
(2) cobweb