Có 1 kết quả:

há xiè

1/1

há xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clams and crabs
(2) seafood