Có 1 kết quả:

mán pí

1/1

mán pí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) recalcitrant
(2) obstreperous