Có 1 kết quả:

tuì huà biàn zhì ㄊㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to degenerate (morally) (idiom)
(2) to become depraved