Có 1 kết quả:

é méi hào chǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

beautiful eyebrow and white teeth (idiom); lovely young woman

Một số bài thơ có sử dụng