Có 1 kết quả:

fēng hòu

1/1

fēng hòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

queen bee