Có 1 kết quả:

shèn jǐng

1/1

shèn jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mirage