Có 1 kết quả:

wō xíng niú bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to crawl like a snail and plod along like an old ox (idiom)
(2) fig. to move at a snail's pace
(3) to make slow progress