Có 1 kết quả:

zhī zhū wǎng

1/1

zhī zhū wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cobweb
(2) spider web