Có 1 kết quả:

là xiàng guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) waxworks
(2) museum of waxwork figures