Có 1 kết quả:

là zhú bù diǎn bù liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

some people have to be pushed for them to take action