Có 1 kết quả:

là zhú liǎng tóu shāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to burn the candle at both ends (idiom)
(2) to labor under a double burden