Có 1 kết quả:

là liáo

1/1

là liáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wax therapy (used to treat arthritis etc)