Có 1 kết quả:

qīng líng mù ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies