Có 1 kết quả:

qīng tíng hàn shí zhù ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ ㄏㄢˋ ㄕˊ ㄓㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. the dragon-fly shakes the stone tower (idiom); fig. to overestimate one's capabilities