Có 1 kết quả:

qīng tíng mù

1/1

qīng tíng mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies