Có 1 kết quả:

guō guor

1/1

guō guor

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 蟈蟈|蝈蝈[guo1 guo5]