Có 1 kết quả:

chán yī

1/1

chán yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cicada slough (used in TCM)