Có 1 kết quả:

huáng kē

1/1

huáng kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts)