Có 1 kết quả:

yǎn tíng

1/1

yǎn tíng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con thằn lằn