Có 1 kết quả:

hú dié xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

butterfly effect (dynamical systems theory)