Có 1 kết quả:

dié dòu

1/1

dié dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sphenoidal sinus