Có 1 kết quả:

dié dòu ㄉㄧㄝˊ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sphenoidal sinus