Có 1 kết quả:

páng qí

1/1

páng qí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con cáy