Có 1 kết quả:

róng huì

1/1

róng huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to blend
(2) to integrate
(3) to amalgamate
(4) to fuse