Có 1 kết quả:

róng lú

1/1

róng lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a smelting furnace
(2) fig. a melting pot