Có 1 kết quả:

mà zha

1/1

mà zha

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) locust
(2) grasshopper