Có 1 kết quả:

yíng guāng

1/1

yíng guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Taiwan variant of 熒光|荧光[ying2 guang1]

Một số bài thơ có sử dụng