Có 1 kết quả:

yíng huǒ chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) firefly
(2) glowworm
(3) lightning bug