Có 1 kết quả:

téng shé

1/1

téng shé

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con rắn bay