Có 1 kết quả:

chī shǒu

1/1

chī shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hornless dragon head (used as ornamentation, esp. gargoyles)