Có 1 kết quả:

luó sī dāo

1/1

luó sī dāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) screwdriver
(2) CL:把[ba3]